OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PODLASKIE CENTRUM PAPIERU SP. Z O.O.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) regulują zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez Podlaskie Centrum Papieru sp. z o.o. jako Sprzedawcę. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, chyba że strony dokonają odmiennych ustaleń.

2. Ilekroć w niniejszych OWS jest mowa o:
a. Kupującym – rozumie się przez to podmiot zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży i prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną;
b. Sprzedawcy – rozumie się przez to Podlaskie Centrum Papieru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 107;
c. towarze – rozumie się przez to surowce/produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej przez Sprzedawcę i Kupującego, znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy;
d. umowie – umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą i Kupującym, której przedmiotem jest towar znajdujący się w ofercie  Sprzedawcy;

§ 2
Umowy i zamówienia

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem jak niżej.
2. Zamówienie składane telefonicznie wiąże strony od chwili, gdy przedstawiciel (pracownik upoważniony do przyjmowania zamówień) Sprzedawcy w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdził przyjęcie go do realizacji;
3. Zamówienie na towar dostarczany bezpośrednio od producenta wiąże strony od chwili otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego dokumentu zawierającego takie zamówienie podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.
4. Zamówienie składane za pośrednictwem sieci Internet wiąże strony od chwili uzyskania przez Kupującego drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
5. Przyjęcie do realizacji zamówienia na towar dostarczany bezpośrednio od producenta wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy, zawierającego uszczegółowienie wszystkich danych zamówionego towaru, miejsca i przewidywanego terminu dostawy, jeśli takie nie nastąpiło w zamówieniu Kupującego.
6. Zamówienia Kupującego mogą być składane przez osobę uprawnioną do zawierania umów w imieniu kupującego, między innymi telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą faksu i powinny zawierać, co najmniej:
– określenie Kupującego z danymi adresowymi oraz nr NIP,
– miejsce ( adres ) i termin dostawy, o ile nie jest to siedziba Kupującego,
– ilość i rodzaj zamawianego towaru wraz z wszystkimi cechami, właściwymi dla poprawnej identyfikacji przedmiotu sprzedaży .
7. Zamówienia mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Płatności

1. Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu złożenia i potwierdzenia zamówienia na dostawę.
2. Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Sprzedawca umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia zabezpieczenia lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny Sprzedawca jest uprawniony do:
a) żądania odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych lub
b) odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust.1 OWS
5.  Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania choćby części płatności za towar objęty postępowaniem reklamacyjnym.

§ 4
Dostawa towaru

1. Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru dostarczanego bezpośrednio od jego producenta jest termin wskazany przez Sprzedawcę w pisemnym potwierdzeniu zamówienia.
2. Termin dostawy towaru dostarczanego z magazynu na zamówienie Kupującego będzie każdorazowo ustalany pomiędzy stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia.
3. Dostawy towaru wykonywane do miejsc znajdujących się  na terytorium RP odbywają się na koszt Sprzedawcy.
4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili wydania towaru w miejscu dostawy lub w przypadku odbioru towaru przez Kupującego, w chwili wydania z magazynu.
5. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego; w braku takiego umocowania domniemuje się, że jest ona uprawniona do odbioru towaru.
6. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym na dokumencie przekazanym pracownikowi wydającemu towar.
7. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych, lub też stwierdzi uszkodzenie towaru, powinien on wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub do specyfikacji towaru oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Taka adnotacja powinna być poświadczona przez kierowcę.
Nie zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń o których mowa jest jednoznaczne z rezygnacją z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
8. Odbiór towaru w miejscu przeznaczenia:
a) transport towaru świadczony przez Sprzedawcę objęty jest ubezpieczeniem do momentu przyjazdu samochodu do magazynu Kupującego,
b) rozładunek towaru przeprowadzany jest na ryzyko i odpowiedzialność Kupującego,
c) w chwili przejmowania towarów i stwierdzenia nieprawidłowości Kupujący postępować winien zgodnie z instrukcja jak w ust. 6-8
d) w przypadku widocznych uszkodzeń dostarczonego towaru konieczne jest wykonanie zdjęć,
e) po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach zapewniających utrzymanie jego pierwotnych właściwości.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak towaru, jeśli wydanie towaru nie jest możliwe lub jest opóźnione z przyczyn, za które nie ponosi winy.
10. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy – chyba, że zaistniałe okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania; jeżeli umowa przewidywała wydanie towaru partiami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko opóźnionej części świadczenia.
11. Nieodebranie towaru lub odmowa przyjęcia dostawy
a. w przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedawcy przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu.
b. jeżeli opóźnienie odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy przekracza termin 30 dni lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru – Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i dokonania sprzedaży towaru na koszt i ryzyko Kupującego.

§ 5
Reklamacje

1. W przypadku zgłaszanych roszczeń ilościowych lub jakościowych Kupujący zobowiązany jest do zachowania charakterystycznych oznaczeń towaru (metek) w celu umożliwienia jego identyfikacji
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4. Reklamacja powinna zawierać:
a) datę sporządzenia reklamacji;
b) nazwę i siedzibę Sprzedawcy
c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Kupującego;
d) opis reklamowanego towaru, uzasadnienie reklamacji;
e) żądanie Kupującego, ewentualnie kwotę roszczenia
f) wykaz załączonych dokumentów dotyczących m.in. wady towaru, wysokości ewentualnej szkody
g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
3. Roszczenie należy udokumentować w następujący sposób: pobrać próbki wadliwego towaru i przekazać je Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, przedstawić zdjęcia szkody, złożyć wniosek o oględziny towaru w obecności przedstawiciela Sprzedawcy w celu stwierdzenia wad.
4. W przypadku reklamacji dotyczących towaru uszkodzonego podczas transportu:
a) wszystkie uszkodzenia lub niedobory towaru mające być przedmiotem reklamacji, niezwłocznie powinny zostać zgłoszone Sprzedawcy
b) do dokumentu reklamacyjnego dołączyć należy: list przewozowy (dokument dostawy) z adnotacją o uszkodzeniach lub brakach – potwierdzony przez kierowcę, zdjęcie uszkodzonego towaru, protokół reklamacyjny,
5. Po stwierdzeniu wad jawnych towaru Kupujący nie może podejmować produkcji z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego. Towar zadrukowany czy przerobiony nie podlega reklamacji.
6. W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności wymagalnych należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedawcą; powyższe ustalenie dotyczy również płatności za towar, który został wprawdzie objęty jedną fakturą (łącznie) z towarem reklamowanym, jednakże bez wad.; jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie spłaty zobowiązań, wówczas naliczone zostaną na rzecz Sprzedającego odsetki za opóźnianie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych.
7. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, możliwe jest alternatywne zastosowanie następujących uprawnień:
a) może być zastosowany rabat cenowy na wadliwą partię towaru (po uprzednim porozumieniu stron),
b) towar zostanie odebrany na koszt Sprzedawcy (zapakowany, w stanie umożliwiającym jego transport),
c) zostanie dokonana wymiana na towar wolny od wad,

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym:
a)    w przepadku nieuregulowania przez Kupującego zobowiązania wynikającego z umowy w terminie gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 30 dni
b)  w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego w miejscu jego dostawy wskazanym w zamówieniu gdy opóźnienie w odbiorze przekracza 2 dni
2. W razie wykonania przez Sprzedawcę prawa odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą, a to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7
Zastrzeżenie własności sprzedanego towaru

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego.

§ 8
Postanowienia końcowe

1) Wszelkie spory wynikające i/lub związane z wykonaniem umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę i Kupującego będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
2) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wchodzą w życie z dniem 1.01.2012.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0